Polityka

Polityka prywatności i korzystanie z plików cookies

Niniejsza dokument określa przede wszystkim cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Dodatkowo zawiera również informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych jest Fundacja Też chcemy Być, adres ul. Puszczyka 3/27, 02-785 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego. KRS 0000430343, REGON 146256953, NIP 9512359068.

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: tezchcemybyc@onet.pl
Dane osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator w zakresie ochrony prywatności i danych mu przekazanych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cel , podstawa, okres i zakres przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w celu prowadzenia statystyk, korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w witrynie internetowej oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
  Więcej informacji znajdziesz w zapisach dotyczących plików cookies;

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w na stronie www;

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez nas za pośrednictwem strony www.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Ciebie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 • wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie ;
 • wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej jest home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa

Prawa osoby, której dane dotyczą
Uwzględniamy procedury i zasady ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym, w szczególności:

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pliki cookies

Pliki cookies, to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym tj. laptopie, komputerze, smartfonie w związku korzystaniem ze strony internetowej. Pliki te pozwalają dostosować naszą stronę internetową do Twojej przeglądarki.

Bezpieczeństwo
Pliki cookies służą do zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w celu wykrycia nadużyć w serwisie internetowym.

Rodzaje plików cookies
W ramach serwisu stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
 • cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia

Cele
Pliki cookies zamieszczane na Twoim urządzeniu mogą być wykorzystywane w szczególności w celu:

 • tworzenia statystyk – dających możliwość uzyskania informacji na podstawie których możliwe jest prowadzenie skutecznych akcji marketingowych. Statystki tworzone są za pomocą takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics –Google Inc. z siedzibą w USA,
 • promowania naszej strony – w tym celu na naszej stronie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, a także zamieszczając komentarz logujesz się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences.
Przeglądarki dostępne na rynku w większości przypadków domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies. Możesz samodzielnie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, zmienić ustawienia cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. więcej informacji na ten temat znajdziesz w ustawieniach oprogramowania Twojej przeglądarki internetowej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator danych Fundacja Też chcemy Być informuje, że dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktu i odpowiedzi na zadane pytanie. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej.