Fundacja: statut

STATUT FUNDACJI

„Też Chcemy Być”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. „Fundacja Też chcemy być”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:

1) Blankę Barkan – Popowską

2) Sławomira Popowskiego

3) Ewę Dytkowską – Poźniak

4) Tadeusza Poźniaka

5) Andrzeja Czarnockiego

6) Annę Czarnocką

zwanych dalej „Fundatorami”, oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 377/2012), sporządzonym w dniu 18 maja 2012 roku przez notariusza Michała Lorenca prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Sandomierskiej 18 lok.1.

pobierz cały statut Fundacji (.pdf)